UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Cele Fundacji

Cele statutowe fundacji:

 1. rozwiązywanie problemów społecznych związanych z wszelkimi formami dyskryminacji, ubóstwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, uzależnieniami, przemocą;
 2. promocja kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn;
 3. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć;
 4. wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 5. przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków;
 6. formowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów społecznych;
 7. promowanie idei kształcenia przez całe życie, która pozwala uniknąć marginalizacji życia osób pozostających w trudnej sytuacji lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 8. podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju zatrudnienia;
 9. działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych, samorządowych oraz gospodarczych;
 10. wspieranie i promowanie działalności kulturowej i artystycznej;
 11. wspieranie i promowanie działalności kulturalno-oświatowej;
 12. wspieranie i promowanie idei rozwoju kapitału ludzkiego dostosowanego do gospodarki opartej na wiedzy.

Cele FUNDACJI NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH SOCIETATIS będą realizowane poprzez wsparcie poszczególnych osób, rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Jednym z głównych powodów zagrożenia wykluczeniem społecznym są: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie w tym wysoki udział ludzi młodych, co oznacza, że kłopoty ze startem zawodowym ludzi bardzo młodych przenoszą się na problem utrzymania zatrudnienia przez osoby młode, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo –wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm i narkomania, zdarzenia losowe. Priorytetowym zadaniem fundacji jest umożliwienie poszczególnym osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać samodzielnie wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji. Jednocześnie pomoc fundacji powinna podejmować działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Realizacja wymienionych celów odbywać się będzie poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród;
 2. organizowanie i finansowanie zapomóg, pomocy rzeczowej oraz akcji dożywiania dzieci i młodzieży;
 3. organizowanie i finansowanie konkursów i akcji charytatywnych;
 4. organizowanie i finansowanie wsparcia finansowego i rzeczowego dla osób uzdolnionych i utalentowanych;
 5. organizowanie i finansowanie zakupu podręczników szkolnych, pomocy naukowych oraz wyposażenia placówek szkolnych, wychowawczych i wyższych uczelni;
 6. organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich akcji charytatywnych i dobroczynnych oraz zbiórek pieniężnych i zbiórek darów rzeczowych;
 7. organizowanie i finansowanie kolonii, wycieczek, zawodów sportowych, rajdów krajoznawczych;
 8. organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów o tematyce społecznej i gospodarczej;
 9. organizowanie i finansowanie działań w zakresie pomocy społecznej i integracji społecznej;
 10. organizowanie i finansowanie działań i szkoleń na rzecz osób poszukujących pracy, bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zmieniających kwalifikacje zawodowe;
 11. organizowanie i finansowanie działań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 12. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć na rzecz upowszechniania kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn;
 13. organizowanie i finansowanie kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie (pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna, terapeutyczna, etc.);
 14. organizowanie i finansowanie działań w zakresie przeciwdziałania konfliktom kulturowym, etycznym i rasowym;
 15. organizowanie i finansowanie działań w zakresie gromadzenia, ochrony i upowszechniania dóbr kultury;
 16. organizowanie i finansowanie wydarzeń artystycznych;
 17. organizowanie i finansowanie programów promujących młodych artystów z kraju i zagranicy;
 18. organizowanie i finansowanie występów artystów z kraju i ze świata promujących swym talentem wartości upowszechniane przez Fundację;
 19. opracowywanie i realizację projektów w zakresie obejmującym działalność statutową;
 20. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji;
 21. popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu, głównie w Internecie, oraz promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji
 22. organizowanie i finansowanie konferencji, sympozjów, zjazdów i seminariów oraz działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej mającej na celu poszerzanie wiedzy o działalności Fundacji,
 23. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji;
 24. wspieranie publicznych i prywatnych instytucji charytatywnych, placówek pomocy społecznej, instytucji oświatowych, naukowych i opiekuńczo-wychowawczych, organizacji sportowych, turystycznych i krajoznawczych oraz publicznych i prywatnych instytucji kultury;
 25. pozyskiwanie środków z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej, na zasadach określonych we właściwych przepisach i wykorzystywanie ich dla realizacji celów statutowych Fundacji

żródło:

1) Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa 2009

2) http://zielonalinia.gov.pl/upload/baza-aktow-prawnych/015.pdf