UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O Fundacji

Fundacja na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Societatis powstała w Rzeszowie 28.06.2013 roku z inicjatywy jej założycielki i Fundatorki dr hab. prof. nadzw. Beaty Szluz jako niezależna i samodzielna organizacja.

Do programu Fundacji może zostać zakwalifikowany każdy pozostający w trudnej sytuacji życiowej, zagrożony wykluczeniem społecznym, deklarujący chęć poprawy własnej sytuacji życiowej, pragnący uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących do zawodu, na który jest obecne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Zapytanie ofertowe NR 1/MnS/2017

01 czerwiec 2017

Informujemy, że zmianie uległa treść zapytania ofertowego NR 1/MnS/2017 z dnia 31.05.2017 r.

Zamawiający poprawia błąd pisarski w treści zapytania ofertowego w

CZĘŚCI IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA ZAWODOWE SZKOLENIE 3. KURS OBSŁUGI BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO (BSL)

BYŁO:
Łączny wymiar kursu: 30 godzin/osobę. Zajęcia praktyczne powinny stanowić minimum 75% czasu trwania szkolenia.
BRZMI:
Łączny wymiar kursu: 30 godzin/osobę. ( Zajęcia teoretyczne 22 godziny a Zajęcia praktyczne 8 godzin)

Pozostałe zapisy w zapytaniu ofertowym nie ulegają zmianie. Treść modyfikacji zapytania nie powoduje wydłużenia terminu.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 1MnS2017 po modyfikacji tresci z dnia 01.06.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe NR 1/MnS/2017

31 maj 2017

W związku z realizacją projektu „Młodzi na starcie z kompleksowym wsparciem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  – Priorytet I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje/nadających uprawnienia dla 36 osób będących Uczestnikami Projektu.


Przedmiotowe zajęcia mają pozwolić na przygotowanie uczestników do zewnętrznego egzaminu zawodowego w organizacji posiadającej stosowne uprawnienia do nadawania kwalifikacji/kompetencji, za co odpowiadać będzie Wykonawca.
Grupa docelowa projektu to 36 osób młodych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, niezarejestrowanych w urzędach pracy (w tym osoby bierne zawodowo oraz osoby bezrobotne w wieku poniżej 29 roku życia, zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) i należących, do co najmniej jednej z następujących grup: Status uczestników będzie następujący: 36 osób w tym 17 osób biernych zawodowo (11K i 6M) i 19 osób bezrobotnych (8K i 11M) niezarejestrowanych w Urzędach Pracy, w tym 13 długotrwale bezrobotnych (5K i 8 M). Spośród 36 uczestników projektu 6 osób posiadać będzie stopień niepełnosprawności (3 K i 3 M). 

Oferty należy składać do dnia 08-06-2017 do godziny 8:00

(decyduje data i godzina wpływu oferty do Biura Projektu).

Pliki do pobrania:

Podsumowanie zadań zrealizowanych w roku 2016

13 styczeń 2017

Fundacja na Rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych SOCIETATIS
– podsumowanie realizacji zadań za rok kalendarzowy 2016

Zadanie: Wykonanie usługi polegającej na skonstruowaniu narzędzi badawczych.
Zamawiający: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Zakres zadania: Wykonanie usługi polegającej na skonstruowaniu narzędzi badawczych do badania kompetencji kulturowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (uczniów ostatnich klas) zgodnie z zasadami prowadzenia badań społecznych oraz przeprowadzenie pilotażowego badania w celu weryfikacji skonstruowanych narzędzi.
Termin realizacji: marzec 2016
Zadanie: Wykonawca dokonał opracowania dokumentacji aplikacyjnej wg wytycznych dla programu badawczego „Horyzont 2020 – nauka z udziałem społeczeństw i dla społeczeństwa” 
 Zamawiający: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
 Zakres zadania: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z warunkami ogłoszenia konkursu z dnia 14.10.2015 r. terminowo, w sposób prawidłowy, w celu wystąpienia o dotację ze środków programu badawczego Horyzont 2020 oraz naniesienie stosownych poprawek w dokumentacji aplikacyjnej wskazanych na etapie recenzji dokonanej przez ekspertów, a także na etapie oceny formalnej.
 Termin realizacji: 1 czerwca 2016 – 15 lipca 2016

II Międzynarodowa konferencja naukowa – "Rodzina. Przemiany – Wizerunek – Zagrożenia - Wsparcie"

06 czerwiec 2016

31 maja 2016 r. w Rzeszowie miała miejsce II Międzynarodowa konferencja naukowa – „Rodzina. Przemiany – Wizerunek – Zagrożenia - Wsparcie".

W konferencji wzięli udział Goście nie tylko z Polski, ale również Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy oraz Niemiec. Do grona słuchaczy należeli także Studenci i Doktoranci. Spotkanie odbyło się w dwóch sesjach plenarnych i w dwunastu sekcjach. Gościem konferencji była Wiceminister dr Elżbieta Bojanowska.

Podczas wydarzenia omówiono szereg zagadnień obejmujących tematykę przemian, wizerunku, a także zagrożeń oraz wsparcia i współpracy na rzecz rodziny. Zaproszeni Prelegenci podejmowali żywą dyskusję na temat współczesnej rodziny, ukazywali dobre praktyki oraz nakreślali propozycje rozwiązań.

Plany na przyszłość

– Rzeszowskie spotkanie z pewnością stało się inspiracją do dalszych działań i dyskusji na temat rodziny – mówi dr hab. Beata Szluz, prof. UR. – Chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom konferencji za wspaniałą atmosferę, a prelegentom za interesujące prezentacje.

Organizatorami konferencji byli:

  • Zakład Socjologii Problemów Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Zakład Studiów Rodziny i Patologii Społecznych Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
  • Sekcja Socjologii Rodziny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
  • Fundacja na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych „Societatis”

Wydarzenie zostało objęte:

Honorowym Patronatem:

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – mgr Elżbiety Rafalskiej

JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra hab. Sylwestra Czopka
 
Patroni medialni:

TVP Rzeszów, Radio Rzeszów, Radio Feniks, GC Nowiny oraz Nowiny24.pl.

http://www.ur.edu.pl/home-zakladki/tab-konferencje/22144,ii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-rodzina-przemiany-wizerunek-zagrozenia-wsparcie.html