UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O Fundacji

Fundacja na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Societatis powstała w Rzeszowie 28.06.2013 roku z inicjatywy jej założycielki i Fundatorki dr hab. prof. nadzw. Beaty Szluz jako niezależna i samodzielna organizacja.

Do programu Fundacji może zostać zakwalifikowany każdy pozostający w trudnej sytuacji życiowej, zagrożony wykluczeniem społecznym, deklarujący chęć poprawy własnej sytuacji życiowej, pragnący uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących do zawodu, na który jest obecne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

09 lipiec 2018

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn.: „Podkarpacki senior”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 . Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Numer naboru : POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17, o  wartości szacunkowej zamówienia poniżej 209 tys. euro.

Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści notebooki ze złączem DisplyPort plus ewentualny konwerter DP--->HDMI?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe złącze DisplyPort plus ewentualny konwerter
DP--->HDMI.
Na urządzeniach będą pracować osoby w wieku 65+ z założenia o niskich kompetencjach
w zakresie obsługi komputera. Wprowadzanie dodatkowych konwerterów i przejściówek może sprawiać niepotrzebne problemy uczestnikom szkoleń oraz potencjalnie grozić uszkodzeniami portów.

Pytanie 2:

Czy w punkcie 7 – wyposażenie multimedialne nastąpiła omyłka pisarska tj: Aparat: Przód 13 Mpx (Auto Focus, dwukolorowa dioda LED); tył 5 Mpx. Według naszej wiedzy zapis powinien brzmieć: Aparat: Tył 13 Mpx (Auto Focus, dwukolorowa dioda LED); Przód 5 Mpx.

Odpowiedź:

Nastąpiła omyłka pisarska. Zapis powinien brzmieć: „Aparat: Tył 13 Mpx (Auto Focus, dwukolorowa dioda LED); Przód 5 Mpx”.

 

Do pobrania:

Pytania i odpowiedzi

 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu „Podkarpacki E-Senior”.

04 lipiec 2018

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu teleinformatycznego (elektronicznego i komputerowego) wraz z oprogramowaniem w szczególności:
a) Zakup 330 szt. laptopów;
b) Zakup 330 szt. tabletów;
c) Zakup 330 szt. smartfonów.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn.: „Podkarpacki senior”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 . Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Numer naboru : POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 209 tys. euro.

Opracowanie przygotowane zostało na podstawie poniższych dokumentów:
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. )

Termin składania ofert upływa w dniu 12.07.2018 r. o godz. 8:30. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.

Do pobrania:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

02 lipiec 2018

Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu w dniu 29.06.2018 r. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  na zadanie pn. Wykonanie internetowej Platformy edukacyjnej do projektu „Podkarpacki E-Senior”. Na podstawie przeprowadzonej zgodnie z zasadą konkurencyjności procedury wyłoniony został Wykonawca: MOONBITE sp. z o.o. ul. Iranka- Osmeckiego 6B 35-506 Rzeszów.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 

Dotyczy postępowania pn. Wykonanie internetowej Platformy edukacyjnej do projektu „Podkarpacki E-Senior”.

21 czerwiec 2018

Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że przez Utrzymanie/support (pomoc techniczną) platformy edukacyjnej projektu „Podkarpacki E-senior”, którą Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć do dnia zakończenia realizacji projektu tj. 28.02.2021 r. rozumie się usługę polegającą na zapewnieniu pełnej sprawności dostarczanego produktu zgodnie z funkcjonalnością istniejącą w na dzień jego odbioru.
Świadczenie usługi wsparcia Platformy/Systemu przez okres 12 miesięcy (wskazane przez Zamawiającego jako jedno z kryterium), będzie polegało w szczególności na:

1. Świadczeniu opieki nad produktem (wspieranie użytkowników, udzielanie rad i porad w ramach aplikacji). Konsultacje i doradztwo w zakresie dostarczonego projektu, wdrożenie w obsługę systemu nowych pracowników Zamawiającego.
2. Na podstawie zbieranych danych i monitoringu opracowywanie rekomendacji rozwojowych w obszarze technologicznym;
3. Dbanie o kompatybilność oprogramowania z nowymi wersjami przeglądarek, interpretatorów języka, bazami danych itd. tj. przedłużanie żywotności i gotowości do rozwoju oprogramowania.
4. Utrzymanie kompatybilności z przeglądarkami internetowymi oraz nowszymi ich wersjami .
5. Obsługa serwerowa;
6. Wdrażanie zmian w oprogramowaniu do zarządzania oraz platformie wymaganych przez zmieniające się przepisy prawa.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia: 25.06.2018 r. o godz. 8:30
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.06.2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego tj. FUNDACJA NA RZECZ ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH SOCIETATIS ul. Władysława Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów.

Wyjaśnienie pdf do pobrania