UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O Fundacji

Fundacja na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Societatis powstała w Rzeszowie 28.06.2013 roku z inicjatywy jej założycielki i Fundatorki dr hab. prof. nadzw. Beaty Szluz jako niezależna i samodzielna organizacja.

Do programu Fundacji może zostać zakwalifikowany każdy pozostający w trudnej sytuacji życiowej, zagrożony wykluczeniem społecznym, deklarujący chęć poprawy własnej sytuacji życiowej, pragnący uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących do zawodu, na który jest obecne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

20 lipiec 2018

Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu w dniu 20.07.2018 r. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu "Podkarpacki E-Senior".

Na podstawie przeprowadzonej zgodnie z zasadą konkurencyjności procedury wyłoniony został Wykonawca: VEGACOM sp. akcyjna ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa.

Do pobrania:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe - Opracowanie merytoryczne scenariuszy szkoleń i materiałów szkoleniowych do projektu pn. „Podkarpacki E-Senior”

12 lipiec 2018

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Opracowanie dla trenerów kompetencji cyfrowych scenariuszy szczegółowych doprecyzowujących każdy z 15 scenariuszy ramowych opracowanych na etapie składania projektu.
2. Opracowanie merytoryczne materiałów szkoleniowych dla uczestników na cykl 15 spotkań z kompetencji cyfrowych (łącznie ok. 150 stron).
3. Opracowanie merytoryczne 4 scenariuszy szkoleń dla Animatorów w formie e-learning (min. 40 slajdów łącznie).
4. Opracowanie merytoryczne scenariuszy ramowych do prowadzenia działań animacyjnych (15 różnych ścieżek).

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn.: „Podkarpacki E-Senior”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 . Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Numer naboru : POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 209 tys. euro.

Opracowanie przygotowane zostało na podstawie poniższych dokumentów:
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. )

Termin składania ofert upływa w dniu 20.07.2018 r. o godz. 8:30. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Załączniki AKTUALNE

 

Przedłużenie terminu składania ofert

12 lipiec 2018

Dotyczy postępowania pn. Zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu „Podkarpacki E-Senior”.

Z uwagi na pytania i zamieszczone wyjaśnienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia: 16.07.2018 r. o godz. 8:30    
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.07.2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego tj. FUNDACJA NA RZECZ ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH SOCIETATIS ul. Władysława Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów.

Do pobrania:

Przedłużenie terminu składania ofert

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

10 lipiec 2018

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn.: „Podkarpacki senior”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 . Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,  Numer naboru : POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17, o  wartości szacunkowej zamówienia poniżej 209 tys. euro.


Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tabletu wyposażonego w procesor 4 rdzeniowy o taktowaniu zegara min. 1,3 GHz? Dopuszczenie powyższego zapisu pozwoli na zaoferowanie szerszej grupy producentów tabletów.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na tablet wyposażony w procesor 4 rdzeniowy o taktowaniu zegara min. 1,3 GHz

Pytanie 2:
Laptop 330 szt.
Czy w punkcie 10 opisu:  Złącza zewnętrzne 1 x HDMI lub mini HDMI, 2x USB 3.0, Wyjście słuchawkowe, Mikrofon , wejście zasilania (DC-in), czytnik kart MicroSD - Zamawiający nie wskazał omyłkowo 2x USB 3.0?
Na stronie producenta opis parametrów jest tak skonstruowany, że w jednym miejscu producent podaje informację, ze laptop posiada 2xUSB, a w innym miejscu na rysunku zaznaczone jest USB z inf. o standardzie 3.0. Po zweryfikowaniu informacji bezpośrednio u producenta otrzymaliśmy informację, że laptop posiada 1x USB 2.0 + 1 x USB 3.0. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie laptopa z 1x USB 2.0 + 1 x USB 3.0?
Po zweryfikowaniu informacji u producenta laptop nie posiada klawiatury odpornej na zalanie. Prosimy o dopuszczenie laptopa ze standardową klawiaturą.

Odpowiedź:
1)    Zamawiający podtrzymuje zapisy. Laptop  złącza zewnętrzne 2 x USB 3.0
2)    Zamawiający dopuszcza laptopa ze standardową klawiaturą.

Pytanie 3:
Tablet 330 szt.
Zamawiający wymaga taktowania zegara w procesorze min. 1,44 GHz. Czy Zamawiający omyłkowo nie podał wartości 1,44. ? Prosimy o weryfikacje parametrów oraz dopuszczenie taktowania procesora  1,3 GHz.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na tablet wyposażony w procesor 4 rdzeniowy o taktowaniu zegara
min. 1,3 GHz

Do pobrania:

Pytania i odpowiedzi