UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O Fundacji

Fundacja na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Societatis powstała w Rzeszowie 28.06.2013 roku z inicjatywy jej założycielki i Fundatorki dr hab. prof. nadzw. Beaty Szluz jako niezależna i samodzielna organizacja.

Do programu Fundacji może zostać zakwalifikowany każdy pozostający w trudnej sytuacji życiowej, zagrożony wykluczeniem społecznym, deklarujący chęć poprawy własnej sytuacji życiowej, pragnący uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących do zawodu, na który jest obecne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Dotyczy postępowania pn. Wykonanie internetowej Platformy edukacyjnej do projektu „Podkarpacki E-Senior”.

21 czerwiec 2018

Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że przez Utrzymanie/support (pomoc techniczną) platformy edukacyjnej projektu „Podkarpacki E-senior”, którą Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć do dnia zakończenia realizacji projektu tj. 28.02.2021 r. rozumie się usługę polegającą na zapewnieniu pełnej sprawności dostarczanego produktu zgodnie z funkcjonalnością istniejącą w na dzień jego odbioru.
Świadczenie usługi wsparcia Platformy/Systemu przez okres 12 miesięcy (wskazane przez Zamawiającego jako jedno z kryterium), będzie polegało w szczególności na:

1. Świadczeniu opieki nad produktem (wspieranie użytkowników, udzielanie rad i porad w ramach aplikacji). Konsultacje i doradztwo w zakresie dostarczonego projektu, wdrożenie w obsługę systemu nowych pracowników Zamawiającego.
2. Na podstawie zbieranych danych i monitoringu opracowywanie rekomendacji rozwojowych w obszarze technologicznym;
3. Dbanie o kompatybilność oprogramowania z nowymi wersjami przeglądarek, interpretatorów języka, bazami danych itd. tj. przedłużanie żywotności i gotowości do rozwoju oprogramowania.
4. Utrzymanie kompatybilności z przeglądarkami internetowymi oraz nowszymi ich wersjami .
5. Obsługa serwerowa;
6. Wdrażanie zmian w oprogramowaniu do zarządzania oraz platformie wymaganych przez zmieniające się przepisy prawa.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia: 25.06.2018 r. o godz. 8:30
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.06.2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego tj. FUNDACJA NA RZECZ ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH SOCIETATIS ul. Władysława Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów.

Wyjaśnienie pdf do pobrania

 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Wykonanie internetowej platformy edukacyjnej do projektu „Podkarpacki E-Senior”.

14 czerwiec 2018

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn.: „Podkarpacki E-Senior”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 . Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Numer naboru: POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 209 tys. euro.

Opracowanie przygotowane zostało na podstawie poniższych dokumentów:

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. )

Termin składania ofert upływa w dniu 22.06.2018 r. o godz. 8:30. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwarcia (o terminie złożenia decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do biura Fundacji Societatis).

Zapytanie ofertowe Podkarpacki E-Senior

Załączniki do Zapytania ofertowego Podkarpacki E-Senior

 Wyjaśnienie pdf do pobrania

 

„Podkarpacki E- Senior”

24 kwiecień 2018

„Podkarpacki E- Senior” – projekt realizowany w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w kwocie 5 314 257,33 zł

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych SOCIETATIS rozpoczęła realizację projektu pn. „Podkarpacki E-Senior”. Celem projektu jest nabycie i utrwalenie kompetencji cyfrowych przez 1600 osób, w tym osób niepełnosprawnych w wieku 65+ z wybranych 73 gmin województwa podkarpackiego, dzięki działaniom szkoleniowym i animacyjnym w okresie lipiec 2018r. – luty 2021r.

Zakres szkoleń

W ramach projektu Seniorzy w wieku 65+ przejdą cykl 15 czterogodzinnych spotkań z zakresu obsługi laptopa, tabletu i smartphona w tematyce:

  • zdrowia (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu zdobycia wiedzy o zdrowym odżywianiu się, porad zdrowotnych dla seniorów)
  • relacji społecznych (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w kontaktach z rodziną i znajomymi)
  • odpoczynku i hobby (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu uzyskania wiedzy o lokalnie organizowanych wydarzeniach klubów seniora, pielgrzymkach, koncertach)
  • finansów (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego do zakładania konta bankowego, zakupy on line)
  • spraw codziennych (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu zaplanowania podróży, zakupu biletów).

Po zakończeniu cyklu szkoleń uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z trenerem, a w okresie do 3 miesięcy od ukończonych szkoleń zostaną przeprowadzone 3 dwugodzinne animacje, które utrwalą zdobyte umiejętności.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a uczestnikom zapewniamy: materiały szkoleniowe, catering, dowóz na szkolenie ( w gminach, które zdeklarowały zapotrzebowanie) oraz opiekę animatora.

Zapraszamy do udziału w Projekcie !

 

Biuro projektu:

 

Fundacja Societatis na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych

Aleja Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów

tel. kontaktowy 668 502 938

 

Wyniki prowadzonego postępowania ofertowego nr 1/KP/2018

23 marzec 2018

Szanowni Państwo informujemy o rozstrzygnięciu w dniu 23.03.2018 r. postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na wykonanie zamówienia w postaci przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz opracowania/aktualizacji Indywidualnego Planu Działania dla 36 Uczestników projektu „Kierunek praca. Kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców powiatów lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego i przeworskiego w wieku 30+”.

Wyniki prowadzonego postępowania ofertowego nr 1/KP/2018 do pobrania TUTAJ.