UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O Fundacji

Fundacja na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Societatis powstała w Rzeszowie 28.06.2013 roku z inicjatywy jej założycielki i Fundatorki dr hab. prof. nadzw. Beaty Szluz jako niezależna i samodzielna organizacja.

Do programu Fundacji może zostać zakwalifikowany każdy pozostający w trudnej sytuacji życiowej, zagrożony wykluczeniem społecznym, deklarujący chęć poprawy własnej sytuacji życiowej, pragnący uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących do zawodu, na który jest obecne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku

20 lipiec 2018

FUNDACJA NA RZECZ ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH SOCIETATIS z siedzibą w Rzeszowie, stosując procedurę w trybie rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zamówienia dotyczącego nagrania i montażu 5 filmów/prezentacji audio-wideo w ramach projektu pn.: „Podkarpacki E-Senior”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 . Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dofinansowanego z Funduszy Europejskich, nr umowy o dofinansowanie projektu POPC.03.01.00-00-0015/17-00 z dnia 19 lutego 2018 r.
Dokonując wyboru wykonawcy Beneficjent stosuje zasadę jawności i przejrzystości oraz równego traktowania potencjalnych kontrahentów.

Przedmiotem zamówienia jest usługa nagrania i montażu 5 filmów/prezentacji audio-wideo, które będą się odnosiły do 1 z 5 sfer taksonomii, w których będą wykorzystane kompetencje (Relacje społeczne; Odpoczynek i hobby; Zdrowie; Sprawy codzienne; Finanse) w celu ułatwienia funkcjonowania seniorów.

Termin składania ofert upływa: 27.07.2018 r.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

20 lipiec 2018

Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu w dniu 20.07.2018 r. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu "Podkarpacki E-Senior".

Na podstawie przeprowadzonej zgodnie z zasadą konkurencyjności procedury wyłoniony został Wykonawca: VEGACOM sp. akcyjna ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa.

Do pobrania:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe - Opracowanie merytoryczne scenariuszy szkoleń i materiałów szkoleniowych do projektu pn. „Podkarpacki E-Senior”

12 lipiec 2018

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Opracowanie dla trenerów kompetencji cyfrowych scenariuszy szczegółowych doprecyzowujących każdy z 15 scenariuszy ramowych opracowanych na etapie składania projektu.
2. Opracowanie merytoryczne materiałów szkoleniowych dla uczestników na cykl 15 spotkań z kompetencji cyfrowych (łącznie ok. 150 stron).
3. Opracowanie merytoryczne 4 scenariuszy szkoleń dla Animatorów w formie e-learning (min. 40 slajdów łącznie).
4. Opracowanie merytoryczne scenariuszy ramowych do prowadzenia działań animacyjnych (15 różnych ścieżek).

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn.: „Podkarpacki E-Senior”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 . Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Numer naboru : POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 209 tys. euro.

Opracowanie przygotowane zostało na podstawie poniższych dokumentów:
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. )

Termin składania ofert upływa w dniu 20.07.2018 r. o godz. 8:30. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Załączniki AKTUALNE

 

Przedłużenie terminu składania ofert

12 lipiec 2018

Dotyczy postępowania pn. Zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu „Podkarpacki E-Senior”.

Z uwagi na pytania i zamieszczone wyjaśnienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia: 16.07.2018 r. o godz. 8:30    
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.07.2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego tj. FUNDACJA NA RZECZ ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH SOCIETATIS ul. Władysława Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów.

Do pobrania:

Przedłużenie terminu składania ofert